Tombola de Crăciun

Concurs Bucium Iaşi, Vinuri Online

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE “TOMBOLA DE CRACIUN”

I . DESCRIEREA GENERALǍ A LOTERIEI PUBLICITARE
Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanţa Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, în scop de reclamă şi publicitate pentru promovarea produselor şi a serviciilor oferite de către Magazinele Bucium.

Art. 1. ORGANIZATORII LOTERIEI PUBLICITARE
Organizatorul loteriei publicitare “TOMBOLA DE CRACIUN” este S.C. Agroindustriala Bucium S.A., persoană juridică romậnă, cu sediul ĩn Fundac Plopii Fara Sot, nr 18-22, Iasi, jud Iasi, ĩnmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/614/1991, avĩnd Cod Unic de Inregistrare RO 1957082.

Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE (1) La loteria publicitară “TOMBOLA DE CRACIUN” poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, client al magazinelor Bucium, operate de către organizator, si enumerate in prezentul Regulament, şi care a achiziţionat orice fel de produse in valoare de minimul 50 lei în perioada de desfăşurare a loteriei, achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal. (2) Nu pot participa la loterie angajaţii organizatorilor, angajatii magazinelor, soţul/soţia sau rudele de gradul I ale acestora (părinţi, copii), promoterii, merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare direct la loterie precum şi soţul/soţia sau rudele de gradul I ale acestora (părinţi, copii), indiferent dacă se află în timpul serviciului sau nu. (3) Nu pot participa la loterie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil în România.
(4) Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.buciumiasi.ro.

Art. 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFǍŞURARE
Loteria publicitară “TOMBOLA DE CRACIUM” se desfăşoară pe parcursul a 28 zile calendaristice din data de 18.11.2013 pậnă în data de 15.12.2013 (inclusiv), în toate magazinele operate de către operator, pe toată durata de functionare a acestora din perioada mai sus mentionată.
Magazinele participante la Tombola sunt urmatoarele:
MAGAZIN Minimarket Bucium ; Şoseaua Bucium, vis-a-vis de Han 3 Sarmale;
MAGAZIN BUCIUM 2 ; Strada 3 Fântâni – Drumul Hoţilor ( vis-a-vis de RomTrans);
MAGAZIN Nicolina; Piaţa Nicolina, str. Străpungerii Silvestru;
MAGAZIN CUG; Şoseau Bucium, nr.24;
MAGAZIN ALEXANDRU; Piaţa Alexandru;
MAGAZIN LĂPUŞNEANU; Str. Gavril Muzicescu, nr.6 ( în spate la Romtelecom);
MAGAZIN HALA; Piaţa Hala Centrală;
MAGAZIN PACURARI; sos Pacurari, nr. 20, bloc BT1, Ap 1, Parter.
MAGAZIN BOTOSANI, str. Bucovina, nr 21, langa Ovisim Bucovina.

Art. 4. PREMIILE ACORDATE
(1) Premiile acordate în cadrul loteriei publicitare “TOMBOLA DE CRACIUN” vor fi următoarele :
(A) Premii mici: se vor acorda 16 premii, aferente tuturor magazinelor, constînd în 10 L vin de masa.
Valoarea unitară a unui litru de vin este de 6 lei/litru, iar valoarea totala este de 960 lei, TVA inclus.
(B) Premii mijlocii: se vor acorda 8 premii, aferente tuturor magazinelor, constînd în 20 L vin de masa.
Valoarea unitară a unui litru de vin este de 6 lei/litru, iar valoarea totala este de 960 lei, TVA inclus.
(C) Premii mari: se vor acorda 1 premiu, aferent tuturor magazinelor, constînd în greutatea persoanei castigatoare in vin de masa.
Valoarea unitară a unui litru de vin este de 6 lei/litru.
Mentionam ca persoanele castigatoare vor putea opta pentru schimbarea premiilor, ei putand achizitiona de contravaloarea premiilor orice produs marca Bucium.

Art. 5. TAXE ŞI IMPOZITE
(1) Orice obligaţie de natură fiscală ĩn legătură cu premiul cậştigat este ĩn sarcina exclusivă a cậştigătorului, cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă conform prevederilor legale ĩn vigoare, daca acesta va fi datorat.

Art. 6. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII 677/2001
(1) Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat gratuit in magazinele Bucium cat si la sediul societatii sip e site-ul www.buciumiasi.ro
(2) Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
(3) S.C. Agroindustriala Bucium S.A., în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter
personal ale participanţilor (inclusiv cele furnizate la momentul acordării premiilor), în scopuri de reclamă şi publicitate, această prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.
(4) Prin participarea la prezenta campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestora cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(5) Conform Legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator.
(6) Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. (7) În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulaRă, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
(8) De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
(9) În vederea exercitării drepturilor menţionate la paragrafele (5)-(8) de mai sus, participanţii vor adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată S.C. Agroindustriala Bucium S.A. la adresa de email office@buciumiasi.ro sau la adresa Fundac Plopii Fara Sot, nr 18-22, Iasi, jud Iasi.
(10) Prin acceptarea premiului câştigat, câştigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa să poată fi facute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatori în materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta (câştigatorul) să emită pretenţii financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni.

II. REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE

Art.7 MODALITATEA DE PARTICIPARE
(1) Participanţii la tombolă vor primi, pe baza bonului fiscal care atestă cumpărarea oricăror produse de
minimum 50 (cincizeci) lei (achizitionare indivizualizată ca atare pe un singur bon fiscal) din cadrul magazinelor Bucium participante, prin intermediul operatorului de la casă, un talon de participare la tombolă, care va trebui completat cu datele exacte de identificare ale participantului (respectiv
nume, prenume, adresă, telefon, număr şi dată bon casă) şi depus după completare în urna special amenajată şi inscripţionată ca atare, amplasată in magazinele Bucium.
(2) Taloanele de participare pot fi depuse în urne numai în perioada 18.11 – 15.12.2013, numai în magazinul de unde au fost achizitionate produsele, repesctiv, de unde au primit talonul de participare.

Art.8 CONDIŢII DE VALABILITATE A TALOANELOR DE PARTICIPARE . ANULAREA TALOANELOR
(1) Bonul fiscal primit ĩn momentul achizitionarii produselor dă dreptul la mai multe taloane de participare daca suma depaseste 50 ron, respectiv cate un talon pentru fiecare 50 ron.
(2) În situaţia în care cu acelaşi bon fiscal se completează mai multe taloane de participare, dar bonul nu depaseste 50 ron, vor fi anulate TOATE taloanele de participare respective, identificate atât în momentul extragerii cât şi ulterior acesteia, ca urmare a verificărilor făcute de către organizator din oficiu sau la cererea justificată a oricărei persoane interesate.
(3) În situaţia anulării acestora pe parcursul desfăşurării extragerii privind desemnarea câştigătorilor, se va proceda la o nouă tragere la sorţi pentru acordarea premiilor care, iniţial au fost acordate în baza unui talon de participare al cărui număr de bon fiscal se repetă şi care, pe cale de consecinţă este invalid.
(4) În situaţia în care anularea taloanelor sus-menţionate are loc după încheierea extragerii, premiile rămase neacordate datorită anulării cupoanelor vor rămâne la dispoziţia organizatorului.
(5) Organizatorul nu-şi asumă răspunderea pentru taloanele insuficient, ilizibil sau incorect (în sensul
neconcordanţei cu datele din actul de identitate) completate, acestea fiind considerate nule de drept.
(6) În situaţia în care s-a greşit completarea talonului primit, înaintea depunerii acestuia în urnă, acesta se poate înlocui cu un nou talon sub condiţia restituirii şi anulării celui greşit completat.

Art. 9 TRAGEREA LA SORŢI
(1) Tragerea la sorţi a câştigătorilor loteriei publicitare “TOMBOLA DE CRACIUN” va avea loc după cum urmează:
Tragerea la sorţi pentru premiile oferite de organizator va avea loc in data de 16.12.2013, incepand cu ora 14.00, la sediul SC Agroindustriala Bucium SA, str Fundac Plopii Fara sot , nr 18-22, Iasi si va fi efectuata de o comisie formata din 4 membri, respectiv un client ales aleatoriu, doi reprezentanti ai societatii si un avocat. Dupa tragerea la sorti se va intocmi un Proces Verbal de desemnare a castigatorilor. La tragerea la sorţi vor participa toate cupoanele participante depuse în urnă în magazinele Bucium, respectiv până la data 15.12.2013, in functie de programul fiecarui magazine in parte. Talonul desemnat câştigator pentru un premiu mic sau mijlociu nu va mai fi introdus în urnă, neputând participa la extragerile ulterioare pentru premiul mare.
(2) Câştigătorii loteriei publicitare vor fi anunţati atât telefonic, dupa validarea taloanelor precum si prin afişarea numelor şi a câştigurilor pe site-ul www.buciumiasi.ro şi prin afişarea copiei după procesul verbal de desemnare a căştigătorilor la magazinele Bucium.
(3) Câştigătorii premiilor loteriei publicitare se vor prezenta la sediul SC Agroindustriala Bucium SA, str Fundac Plopii Fara sot , nr 18-22, Iasi, in data de 18.12.2013 la orele 16.00. Organizatorul va oferi gratuit tuturor castigatorilor pe langa premiile castigate si vizitarea traseului vinului cat si o degustare a tuturor produselor Bucium urmate de premierea castigatorilor. Persoanele care nu se prezinta pe data de 18.12.2013 pentru ridicarea produselor vor putea sa le ridice în termen de cel mult 30 de zile după ce a avut loc extragerea lor, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.
(4) Câştigătorii vor putea intra în posesia premiului numai după confruntarea datelor de identificare astfel cum au fost ele completate în talonul de participare şi procesul verbal de desemnare a câştigătorilor, cu datele din buletinul de identitate / cartea de identitate/ certificatul de naştere. În acest scop, câştigătorii vor trebui să prezinte reprezentantului organizatorului buletinul de identitate/ cartea de identitate sau certificatul de naştere, precum şi bonul de casă al cărui număr a fost menţionat pe talonul de participare la tombolă şi care atestă cumpărarea produsului/produselor de minimum 50 (cincizeci) lei (achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal) din cadrul magazinelor Bucium în perioada de desfăşurare a loteriei publicitare. Neprezentarea bonului de casă atrage după sine imposibilitatea validării premiului.
(5) Neprezentarea câştigătorilor loteriei publicitare, în vederea validării şi, ulterior, ridicării premiilor câştigate, la sediul organizatorului, în termenele prevăzute mai sus, atrage decăderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor rămâne la dispoziţia organizatorilor, fapt evidenţiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija acestuia.
(6) Cheltuielile privind intrarea în posesia premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor.
(7) Câştigătorii nu pot cere şi obţine contravaloarea în bani a premiilor câştigate, insa pot achizitiona orice alte produse din gama de produse Bucium, echivalent sumei castigate.
(8) Un client poate primi 1 (unu) singur premiu pus în joc în cadrul prezentei loterii publicitare.

Art. 10 CONTESTAŢII
(1) Cererea scrisă, expresă şi motivată, a participanţilor la prezenta loterie publicitară în vederea sesizării organizatorilor cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusă la sediul societatii organizatoare în termen de maxim 24 (douăzecişipatru) de ore de la efectuarea extragerii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept şi neavenită.
(2) Următoarele 48 (patruzecişiopt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate conform celor menţionate anterior, amanand data premierii castigatorilor cu cele 48 ore.
(3) În situaţia anulării taloanelor identificate ca neîndeplinind în totalitate dispoziţiile prezentului regulament cât şi a premiilor câştigate şi acordate fără a fi respectate în totalitate dispoziţiile prezentului regulament, câştigătorii ale căror premii au fost anulate, se obligă să predea organizatorilor în termen de 24 (douăzecişipatru) de ore din momentul în care au fost anunţaţi în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organizator despre anularea motivată a premiilor, contravaloarea acestora în bani.
(4) Premiile astfel anulate vor fi evidenţiate într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija organizatorilor şi vor rămâne la dispoziţia lor.
(5) Dacă în urma verificărilor se constată că toate taloanele participante la tombolă au fost completate şi/sau depuse cu încălcarea prezentului regulament, acestea vor fi anulate integral, urmând ca extragerea să fie reluată, prin grija organizatorilor, în vederea acordării premiilor prevăzute în acest scop.

Art.11 TALOANELE NECÂŞTIGĂTOARE
(1) Toate taloanele participante la loteria publicitară sunt şi rămân proprietatea societăţilor organizatoare, orice pretenţie formulată în sensul restituirii talonului de participare la prezenta tombolă fiind considerată nulă şi neavenită.
(2) Toate taloanele care nu au fost desemnate ca şi câşigătoare în urma extragerilor din perioada de desfăşurare a tombolei vor fi depozitate separat, într-un loc special amenajat în acest sens de către organizator, şi păstrate la dispoziţia oricărei persoane interesate pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice după data ultimei extrageri, şi anume 18.01.2014, după care vor fi preluate în vederea prelucrării datelor conţinute şi realizării unei baze de date de către SC Agroindustriala Bucium SA, bază de date care va fi utilizată de către SC Agroindustriala Bucium S.A. exclusiv în scopul organizării unor operaţiuni de marketing şi publicitate ulterioare.

Art. 12 FORŢA MAJORA
Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest Regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.


VINUL ESTE ESENȚĂ, REPER, BUCURIE ȘI CREDINȚĂ ...

VINUL ESTE
ESENȚĂ, REPER, BUCURIE
ȘI CREDINȚĂ ...

© 2019 BUCIUM IAȘI

Termeni și condiții | Modalități de livrare | Soluționarea litigiilor | ANPC

by Artvertising